Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเก็บขนมูลฝอย

อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บมูลฝอยกำหนดไว้ดังนี้
 
         1. เก็บขยะมูลฝอยทั่วไปประจำเดือน
               
1.1 วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าธรรมเนียมเดือนละ 20 บาท
            1.2 วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าธรรมเนียมเดือนละ 2,000 บาท
            1.3 วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร คิดเพิ่มทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 2,000 บาท
        
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
             2.1 ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าธรรมเนียมครั้งละ 150 บาท
             2.2 ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร คิดเพิ่มอีก ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 150 บาท

 
การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน กระทำได้ 3 วิธีคือ
  • ชำระด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  • ชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเก็บค่าธรรมเนียมที่อาคารบ้านเรือนโดยตรงโดยมีใบเสร็จรับเงินของทางราชการให้ไว้เป็นหลักฐาน
  • ชำระทางธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.คลองจั่น ถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  ให้ระบุบ้านเลขที่ที่เสียค่าธรรมเนียมด้วย หากชำระเป็นเช็คให้สั่งจ่ายในนาม “กรุงเทพมหานคร”
การแจ้งขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย
  • แจ้งด้วยตนเอง โดยติดต่อกลุ่มงานตรวจและควบคุม 1 (แขวงหัวหมาก) , กลุ่มงานตรวจและควบคุม 2 (แขวงคลองจั่น) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกะปิ
  • แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2377 5498