Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

การขอรับเงินสวัสดิการทุนการศึกษา


ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตที่พักอาศัยอยู่จริง
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 25 ปี
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 3. อยู่ระหว่างการศึกษาระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี
 4. บิดา มารดา หรือเฉพาะบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษจำคุก พิการ ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ประสบสาธารณะภัย หรือเหตุอื่นจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแก่อัตภาพได้
หลักฐาน
 1. สำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 5. แผนที่บ้านพอสังเขป
ระดับการศึกษา อัตราเบิกจ่ายทุน (คน/ปี)
อนุบาลและประถมศึกษา ไม่เกิน 3,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 3,500 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 4,000 บาท
อนุปริญญาหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่เกิน 4,500 บาท
ปริญญาตรี ไม่เกิน 5,000 บาท