Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีที่ : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่
 
หลักเกณฑ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี
  • เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึงได้ชำระค่าภาษีป้ายของปีก่อนแล้ว)
  • ผู้รับประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขนาด จำนวน หรือข้อความของป้าย
หลักฐาน
  • ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีป้ายของปีก่อน (เช่น ชำระภาษีปี พ.ศ. 2559 ใช้ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ พ.ศ. 2558)
  • ภาพถ่ายป้าย (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับมอบอำนาจ)