Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) และการชำระภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีที่ : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่
 
หลักเกณฑ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี
  • เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึงได้ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ของปีก่อนแล้ว)
  • ผู้รับประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
หลักฐาน
  • ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ของปีก่อน (เช่น ชำระภาษีปี พ.ศ. 2559 ใช้ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ พ.ศ. 2558)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับมอบอำนาจ)
ข้อควรทราบ
  • กรณีเป็นปีที่มีการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบแจ้งรายการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่มีการประเมิน โดยจะมีการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ทุกๆ 4 ปี ซึ่งครั้งต่อไปจะตรงกับปี พ.ศ. 2561
  • กรณีไม่ใช่ปีที่มีการประเมินภาษี ให้ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี