Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีที่ : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่
 
หลักเกณฑ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี
  • เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึงได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีก่อนแล้ว)
  • ผู้รับประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากปีก่อน
หลักฐาน
  • ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีก่อน (เช่น ชำระภาษีปี พ.ศ. 2559 ใช้ใบเสร็จ หรือสำเนาใบเสร็จ พ.ศ. 2558)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับมอบอำนาจ)