Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การขออนุญาตติดตั้ง ตาก แขวน วัตถุ ปิด ทิ้ง โปรย แผ่นประกาศ ขออนุญาตนำสัตว์ไปตามถนน หรือบริเวณที่ประกาศห้ามไว้

ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ขออนุญาต
 
หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
      2. หนังสือคำขออนุญาต รายละเอียดประกอบคำขอ (ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบ ฯลฯ)
      3. แผนผัง ภาพถ่าย (ถ้ามี)