Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การชำระค่าปรับทางปกครอง

กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงาน
 
ชำระค่าปรับได้ที่ : ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ
 
หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
      2. หนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
      3. หนังสือแจ้งให้มาชำระค่าปรับ
      4. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมประทับตรานิติบุคคล