Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
25/11/2020 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564 ดาวน์โหลด
21/02/2016 หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน) ดาวน์โหลด
25/11/2020 บันทึกเรื่องราวผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลด
25/11/2020 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01) ดาวน์โหลด
25/11/2020 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
21/02/2016 หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
21/02/2016 ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชน (แบบ กช.6) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1