Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรายได้

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
04/12/2019 คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตการต่างๆ ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (บุคคลทั่วไป) ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท. 8 ก) ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8) ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำร้องขอชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นบางส่วน ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1