Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
12/06/2017 คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ฆ.ษ.1 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.10 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่าย หรือสถานที่จัดวางสินค้าหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.9 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.8 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สณ.6 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สณ.5 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สณ.1 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.12 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.11 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.10 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.8 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5 ดาวน์โหลด
21/02/2016 จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.1 ดาวน์โหลด
21/02/2016 เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน แบบ ต.อ.4 ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน แบบ ส.ฌ.1 ดาวน์โหลด
21/02/2016 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ ดาวน์โหลด
29/05/2019 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ แบบ อภ.9 ดาวน์โหลด
29/05/2019 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.6 ดาวน์โหลด
29/05/2019 คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.4 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2