Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
21/02/2016 หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.01) ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอทำบัตรประจำตัว อปพร.กรณีพักอาศัยในเขตบางกะปิแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอมีหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัว อปพร. ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์​ ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน/ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
21/02/2016 หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
21/02/2016 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการเพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ. 8) ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ. 6) ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 (แบบ ส.ฌ. 4) ดาวน์โหลด
21/02/2016 ประวัติผู้เริ่มก่อการจัดตั้งและกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ. 2) ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ. 1) ดาวน์โหลด
21/02/2016 รายงานการตรวจตราและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิประจำปี​ ดาวน์โหลด
21/02/2016 แบบรายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
21/02/2016 หนังสือคำมั่นสัญญา ดาวน์โหลด
21/02/2016 หนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อและชื่อสกุลเป็นชื่อมูลนิธิ ดาวน์โหลด
21/02/2016 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ (ม.น. 2) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2