Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การให้บริการงานทะเบียนมูลนิธิ

 
หลักฐาน (อย่างละ 3 ชุด)       อ่านรายละเอียด
ค่าธรรมเนียม  :  200 บาท
ข้อควรทราบ   :  ผู้ประสงค์จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิให้ยื่นคำขอแบบ ม.น.1
 
 
หลักฐาน (อย่างละ 3 ชุด)       อ่านรายละเอียด
ค่าธรรมเนียม :  50 บาท
ข้อควรทราบ  :  ยื่นคำขอตามแบบ ม.น.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการประชุมลงมติแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ                          หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 
 
หลักฐาน (อย่างละ 3 ชุด)       อ่านรายละเอียด
ค่าธรรมเนียม :  50 บาท
ข้อควรทราบ  :  ยื่นคำขอตามแบบ ม.น.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการประชุมลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
                     หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 
 
หลักฐาน (อย่างละ 3 ชุด)       อ่านรายละเอียด
    
  • ค่าคำขอ ฉบับละ 10 บาท
  • ค่าขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิ  สำหรับมูลนิธิหนึ่ง ครั้งละ 50 บาท
  • ค่าคำคัดและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ 10 บาท
  • ค่าคำขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับมูลนิธิ  ครั้งละ 50 บาท
 
 
สอบถามเพิ่มเติม       0 2377 5494 ต่อ 5796