Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การทำพินัยกรรม/การตัดหรือถอนทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก/การสละมรดก

       
       พินัยกรรม
 คือ คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนากำหนดเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือกิจการต่างๆ ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย
        การทำพินัยกรรมที่ต้องติดต่อราชการกับสำนักงานเขต มี 3 แบบ คือ
           1. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง​
           2. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
           3. พินัยกรรมทำด้วยวาจา
 
         1พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง​
                
หลักฐานที่ใช้
                   1. 
บัตรประจำตัวประชาชน
                   2. 
สำเนาทะเบียนบ้าน
                   3. 
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่แจ้งไว้
                   4. 
กรณีผู้ทำพินัยกรรมอายุเกิน 60 ปี หรือป่วย ควรมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
                   5. พยานบุคคล 2 คน (ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพินัยกรรม)
 
          2.  พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
                  หลักฐานที่ใช้
                    1. 
บัตรประจำตัวประชาชน
                    2. 
สำเนาทะเบียนบ้าน
                    3. 
พินัยกรรมที่เจ้าของได้ลงลายมือชื่อและได้ผนึกซองเรียบร้อยแล้ว
                    4. 
พยานอย่างน้อย 2 คน
 
          3. พินัยกรรมทำด้วยวาจา
                 
การทำพินัยกรรมด้วยวาจาใช้ในกรณีที่บุคคลอยู่ในอันตรายเสี่ยงแก่ความตายและไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้ และต้องกระทำต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน เมื่อทำพินัยกรรมด้วยวาจาสิ้นสุดลง พยานต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการเขตให้ทราบถึงข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจา วันเดือนปีที่ทำพินัยกรรม และสาเหตุที่ไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้โดยเร็วที่สุด
                  หลักฐานที่ใช้
                    1. 
บัตรประจำตัวประชาชน
                    2. 
สำเนาทะเบียนบ้าน
                    3. 
พยานอย่างน้อย 2 คน ที่อยู่ในขณะทำพินัยกรรมด้วยวาจา
 
     
       
หลักฐานที่ใช้

            1. บัตรประจำตัวประชาชน
            2. 
สำเนาทะเบียนบ้าน
            3. 
พยานอย่างน้อย 2 คน
 
                  
       
หลักฐานที่ใช้
             1. บัตรประจำตัวประชาชน
             2. 
สำเนาทะเบียนบ้าน
             3. 
พยานอย่างน้อย 2 คน
             4. 
หลักฐานการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
 
                    
       
หลักฐานที่ใช้
             1. 
บัตรประจำตัวประชาชน
             2. 
สำเนาทะเบียนบ้าน
             3. 
กรณีเป็นผู้เยาว์ บุคลิกวิกลจริต หรือบุคคลผู้ไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองใช้
                     - หลักฐานการยินยอมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
                     - 
คำพิพากษา หรือคำสั่งศาล
 
 
          สอบถามรายละเอียด     0 2377 5494 ต่อ 5796