Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน


แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของสำนักงานเขต

รายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564