Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขต ตามแบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564