Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขต (O4)


1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตบางกะปิ