Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ


อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ลำดับที่ สังกัด กรอบอัตรา อัตราที่ครอง อัตราว่าง ตำแหน่งว่าง
1   ฝ่ายปกครอง 8 8 0  
2   ฝ่ายโยธา 16 16 0  
3   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2 2 0  
4    ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 254 252 2   - พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 2 อัตรา
5   ฝ่ายเทศกิจ 4 4 0   
6   ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2 2 0  
รวม 286 284 2  

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563