Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ


อัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ลำดับที่ สังกัด กรอบอัตรา อัตราที่ครอง อัตราว่าง ตำแหน่งว่าง
1   ฝ่ายปกครอง 18 14 4  - พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

 - พนักงานขับรถยนต์ จ้างแทน จำนวน 2 อัตรา
2   ฝ่ายทะเบียน 1 1 0  
3   ฝ่ายโยธา 58 54 4  - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 3 อัตรา
4   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5 4 1   - พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5   ฝ่ายรายได้ 2 2 0  
6   ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 424 370 54    - พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 10 อัตรา
  - หัวหน้าพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 11 อัตรา
  - พนักงานประจำเรือ (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา
  - นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 14 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 3 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 4 อัตรา 
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา
  - หัวหน้าพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา

  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรกเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
7   ฝ่ายการศึกษา 2 2 0  
8   ฝ่ายการคลัง 1 1 0  
9   ฝ่ายเทศกิจ 44 40 4  - พนักงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา
10   ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 21 17 4   - นายท้ายเรือ จำนวน 2 อัตรา
  - นายท้ายเรือ ส 2 จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
รวม 576 505 71  

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563