Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ


อัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ลำดับที่ สังกััด กรอบอัตรา อัตราที่ครอง อัตราว่าง ตำแหน่งว่าง
1    ผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิ 3 0     
2    ฝ่ายปกครอง 16 15 1
   เจ้าพนักงานปกครอง ขบป.7
3    ฝ่ายทะเบียน 21 21 0    
4    ฝ่ายโยธา 21 20 1    นายช่างสำรวจ ขบป.54
5    ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 14 12 2     เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขบป.68
   เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขบป.69
6    ฝ่ายรายได้ 12 11 1     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ขบป.76
7    ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 16 14 2    เจ้าพนักงานการเกษตร ขบป.96,97
8    ฝ่ายการศึกษา 8 7 1     นักทรัพยากรบุคคล ขบป.106
9    ฝ่ายการคลัง 13 12 1     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขบป.116
10    ฝ่ายเทศกิจ 13 11 2    เจ้าพนักงานเทศกิจ ขบป.126,134
11    ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 13 12 1    นักพัฒนาสังคม ขบป.139
12    ศูนย์ฝึกอาชีพรามคำแหง  1  1 0  
13    โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1 1 0  
14    โรงเรียนบ้านบางกะปิ  2  2 0  
15    โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย 1 1 0  
16    โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น 1 1 0  
17    โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 1 1 0  
18    โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) 2 2 0  
19    โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 1 1 0  
20    โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) 1 1 0  
21    โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 1 1 0  
22    โรงเรียนวัดเทพลีลา 2 1 1   เจ้าพนักงานธุรการ ขบป.ทล.1
23    โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1 1 0  
รวม 165 152 13  

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563