Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ


อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ประเภท กรอบอัตรา (คน) คนครอง (คน) อัตราว่าง (คน)
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 165 153 12
ลูกจ้างประจำ 576 516 60
ลูกจ้างชั่วคราว 286 272 14
รวม 1,027 941 86
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563