Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ


อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ประเภท กรอบอัตรา (คน) คนครอง (คน) อัตราว่าง (คน)
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 165 152 13
ลูกจ้างประจำ 576 505 71
ลูกจ้างชั่วคราว 286 284 2
รวม 1,027 941 86
 
ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563