Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ขั้นตอนการจ่ายเงิน / เช็ค

  • เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเจ้าหนี้/คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน ให้มารับเงิน/เช็คสั่งจ่าย
หลังจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว
กรณีผู้มาติดต่อขอรับเงิน/เช็ค เป็นผู้มีสิทธิต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดง ดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้
ใบเสร็จรับเงิน
  • กรณีมอบฉันทะ/หนังสือมอบอำนาจ ให้รับเงิน ต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดง ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือมอบอำนาจ รับเงินจากผู้มีอำนาจตามเอกสาร
การจดทะเบียนฯ บริษัท/ห้าง/ร้าน
สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงิน/เช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เวลา 10 นาที/รายการ
  • ผู้มาติดต่อขอรับเงินตรวจสอบความถูกต้องของเช็คสั่งจ่ายและใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ  ที่จ่าย
  • กรณีพบข้อบกพร่องหรือไม่ได้รับความสะดวก  โปรดแจ้งหัวหน้าฝ่ายการคลัง 
 โทร 0 2378 1613