Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของงาน

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของ งานปรับปรุงอาคาร 1 (อาคาร 100 ปี) สำนักงานเขตบางกะปิ และร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 1 (อาคาร 100 ปี) สำนักงานเขตบางกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของ
งานปรับปรุงอาคาร 1 (อาคาร 100 ปี) สำนักงานเขตบางกะปิ
และร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 1 (อาคาร 100 ปี) สำนักงานเขตบางกะปิ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)