Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของงาน

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของ งานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนวัดเทพลีลา/ฝ่ายโยธา (22 ตุลาคม 2561)

ร่างขอบเขตแบบรูปรายการของ
งานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนวัดเทพลีลา