Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกวดราคา

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาให้เช่าสถานที่อาคารสุขาชาย – หญิง ภายในบริเวณสวนสาธารณะเคหะชุมชนคลองจั่น (สวนพฤกษชาติ) ครั้งที่ 2 (9 สิงหาคม 2561)

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกวดราคาให้เช่าสถานที่อาคารสุขาชาย – หญิง
ภายในบริเวณสวนสาธารณะเคหะชุมชนคลองจั่น (สวนพฤกษชาติ) ครั้งที่ 2
                                                        
 
          กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะให้เช่าสถานที่อาคารสุขาชาย – หญิง ภายในบริเวณสวนสาธารณะเคหะชุมชนคลองจั่น (สวนพฤกษชาติ) จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นห้องสุขาสาธารณะ เพื่อให้บริการสุขาสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 13.00 เมตร         
          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกะปิ 
          กำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกะปิ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2377 5494 ต่อ 5774-5 ในวันและเวลาราชการ