Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5