Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารเช้าและอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร)
วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562