Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

งานบัตรประจำตัวประชนชนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน

คุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประจำตัว
      1. มีสัญชาติไทย
      2. อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
      3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 
 
การขอมีบัตร
 • กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
     1. สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง
เป็นต้น
     2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ถ้ามี)
     3. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
     4. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวใช้หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หากถึงแก่ความตายให้นำใบมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดง

 
 • กรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      1. กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ใช้หลักฐานการเพิ่มชื่อหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
      2. กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดใช้สูติบัตร
      3. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง

 
 • กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      1. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือสุทธิของพระ หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาที่ต่างประเทศ
      2. กรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
          -  หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
          -  เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง

 
 • กรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      หลักฐานที่แสดงว่าพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือเดินทาง และเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญของเรือนจำหรือทัณฑสถาน

 
 • กรณีเป็นบุคคลซึ่งได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      1. กรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยใช้หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติไทยหรือหนังสือสำคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติไทย
       2. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวใช้หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หากถึงแก่ความตายให้นำมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดง 
       3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
       4. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง

 

การขอมีบัตรใหม่
 • กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ 

 
 • กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เป็นต้น หากไม่มีให้พา
เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

 

การขอเปลี่ยนบัตร
 
 • กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด

 
 • การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
      2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แล้วแต่กรณี

 
 • กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิม

 
 • กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ 

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
      2. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น ทะเบียนสมรส ฯลฯ