Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

งานบัตรประจำตัวประชนชน

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน
คุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประจำตัว
      1. มีสัญชาติไทย
      2. อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
      3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การให้บริการของงานบัตรประจำตัวประชาชน
     วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

การขอมีบัตร

กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก
     ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
     1. สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง
เป็นต้น
     2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ถ้ามี)
     3. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
     4. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวใช้หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หากถึงแก่ความตายให้นำใบมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดง
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท


กรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด
        
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      1. กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ใช้หลักฐานการเพิ่มชื่อหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
      2. กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดใช้สูติบัตร
      3. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง

ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท


กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี
        
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      1. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือสุทธิของพระ หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาที่ต่างประเทศ
      2. กรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
          -  หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
          -  เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง

กรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
 
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      หลักฐานที่แสดงว่าพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือเดินทาง และเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญของเรือนจำหรือทัณฑสถาน
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพได้รับการยกเว้น เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

กรณีเป็นบุคคลซึ่งได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
 
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      1. กรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยใช้หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติไทยหรือหนังสือสำคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติไทย
       2. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวใช้หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หากถึงแก่ความตายให้นำมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดง 
       3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
       4. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับสัญชาติไทย เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท


การขอมีบัตรใหม่
กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ 
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เป็นต้น หากไม่มีให้พา
เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
ค่าธรรมเนียม : 100 บาท
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหาย หรือถูกทำลายเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

การขอเปลี่ยนบัตร

กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ
 ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
ค่าธรรมเนียม :  100 บาท
: ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
      2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
ค่าธรรมเนียม :  100 บาท
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ
 
      ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
ค่าธรรมเนียม : 100 บาท

กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ 
หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
      2. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น ทะเบียนสมรส ฯลฯ