Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

​สำนักงานเขตบางกะปิประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตบางกะปิ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 4.2

สำนักงานเขตบางกะปิประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตบางกะปิ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน