Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำแบบประเมินความเสี่ยง COVID-19

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำแบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 โดยแบบสอบถามนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ต้องแยกรักษา เฝ้าระวังสังเกตอาการ และผู้ที่ปลอดเชื้อ สามารถตอบแบบสอบถามได้ทางเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th