Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

สำนักงานเขตบางกะปิ ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกะปิ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

          ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว
         เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกะปิ เปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชน ดังนี้
         1. 
ในวันราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น.
              - งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด – ตาย การตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
              - 
งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
              - 
งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส - หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป
          2. ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 – 16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด – ตาย
          
ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย