Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

สำนักงานเขตบางกะปิ ขอประชาสัมพันธ์งดให้บริการงานทะเบียนในวันเสาร์ ยกเว้นการแจ้งเกิด แจ้งตาย เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานเขตบางกะปิ ขอประชาสัมพันธ์งดให้บริการงานทะเบียนในวันเสาร์ ยกเว้นการแจ้งเกิด แจ้งตาย  เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป