Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ที่ได้รับไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (3 ธันวาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ผู้เสียภาษีสามารถดาวน์โหลด “คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด” พร้อมทั้งนำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมายื่น ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกะปิ หรือส่งคำร้องพร้อมหลักฐานได้ที่ e-mail : taxbangkapi59@gmail.com ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูล