Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกะปิ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 และชุมชนมัจฉา เขตบางกะปิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยนางสาวศิริพร รัตนคันทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก จิตอาสา 904 เขตบางกะปิ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จิตอาสาพัฒนารักษาสภาพลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 และชุมชนมัจฉาด้วยการกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น