Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ (3 ตุลาคม 2562)


อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ลำดับที่ สังกัด กรอบอัตรา อัตราที่ครอง อัตราว่าง ตำแหน่งว่าง
1      ฝ่ายปกครอง 8 8 0  
2      ฝ่ายโยธา 16 16 0  
3      ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2 2 0  
4       ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 254 240 14   - พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 3 อัตรา
  - พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 10 อัตรา

  - คนสวน จำนวน 1 อัตรา
5      ฝ่ายเทศกิจ 4 4 0   
6      ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2 2 0  
รวม 286 272 14  

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562