Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ (16 พฤษภาคม 2562)


อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ลำดับที่ สังกัด กรอบอัตรา อัตราที่ครอง อัตราว่าง ตำแหน่งว่าง
1      ฝ่ายปกครอง 8 8 0  
2      ฝ่ายโยธา 16 16 0  
3      ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2 2 0  
4      ฝ่ายรายได้ 1 0 1   - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
5       ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 258 235 23   - พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 11 อัตรา

  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา
  - คนสวน จำนวน 4 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดุดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา
6      ฝ่ายเทศกิจ 4 4 0   
7      ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2 2 0  
รวม 291 267 24  

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562