Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ (3 ตุลาคม 2562)


อัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ลำดับที่ สังกัด กรอบอัตรา อัตราที่ครอง อัตราว่าง ตำแหน่งว่าง
1   ฝ่ายปกครอง 18 14 4  - พนักงานสถานที่ จ้างแทน จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

 - พนักงานขับรถยนต์ จ้างแทน จำนวน 2 อัตรา
2   ฝ่ายทะเบียน 1 1 0  
3   ฝ่ายโยธา 58 54 4  - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 3 อัตรา
4   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5 4 1   - พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5   ฝ่ายรายได้ 2 2 0  
6   ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 424 381 43   - พนักงานขับรถยนต์ จ้างแทน จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 8 อัตรา

  - หัวหน้าพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 8 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 13 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน 1 อัตรา
  - คนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 4 อัตรา 
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา
  - คนสวน จำนวน 3 อัตรา

  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรกเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
7   ฝ่ายการศึกษา 2 2 0  
8   ฝ่ายการคลัง 1 1 0  
9   ฝ่ายเทศกิจ 44 40 4  - พนักงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา
10   ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 21 17 4   - นายท้ายเรือ จำนวน 2 อัตรา
  - นายท้ายเรือ ส 2 จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
รวม 576 516 60  

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562