Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ (18 กรกฎาคม 2562)


อัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ลำดับที่ สังกัด กรอบอัตรา อัตราที่ครอง อัตราว่าง ตำแหน่งว่าง
1   ฝ่ายปกครอง 18 15 3  - พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2   ฝ่ายทะเบียน 1 1 0  
3   ฝ่ายโยธา 58 57 1  - พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
4   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5 5 0  
5   ฝ่ายรายได้ 2 2 0  
6   ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 424 401 23   - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 3 อัตรา

  - หัวหน้าพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 1 อัตรา
  - พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 11 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา

  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 2 อัตรา
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา

  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรกเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
7   ฝ่ายการศึกษา 2 2 0  
8   ฝ่ายการคลัง 1 1 0  
9   ฝ่ายเทศกิจ 44 42 2  - พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
10   ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 21 17 4   - นายท้ายเรือ จำนวน 2 อัตรา
  - นายท้ายเรือ ส 2 จำนวน 1 อัตรา
 - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
รวม 576 543 33  

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562