Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ (18 กรกฎาคม 2562)


อัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ลำดับที่ สังกััด กรอบอัตรา อัตราที่ครอง อัตราว่าง ตำแหน่งว่าง
1    ผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิ 3 0  
2    ฝ่ายปกครอง 16 16 0
  
3    ฝ่ายทะเบียน 21 20 1    เจ้าพนักงานปกครอง
4    ฝ่ายโยธา 21 20 1    นายช่างสำรวจ ขบป.54
5    ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 14 13 1     เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขบป.68
6    ฝ่ายรายได้ 12 12 0     
7    ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 16 14 2    เจ้าพนักงานการเกษตร ขบป.96,97
8    ฝ่ายการศึกษา 8 8 0     
9    ฝ่ายการคลัง 13 13 0     
10    ฝ่ายเทศกิจ 13 11 2    เจ้าพนักงานเทศกิจ
11    ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 13 13 0    
12    ศูนย์ฝึกอาชีพรามคำแหง  1  1 0  
13    โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1 1 0  
14    โรงเรียนบ้านบางกะปิ  2  2 0  
15    โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย 1 1 0  
16    โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น 1 1 0  
17    โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 1 1 0  
18    โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 2 2 0  
19    โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 1 1 0  
20    โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) 1 1 0  
21    โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 1 1 0  
22    โรงเรียนวัดเทพลีลา 2 2 0  
23    โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1 1 0  
รวม 165 158 7  

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562