Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ (15 พฤษภาคม 2562)


อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ประเภท กรอบอัตรา (คน) คนครอง (คน) อัตราว่าง (คน)
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 165 153 12
ลูกจ้างประจำ 576 543 33
ลูกจ้างชั่วคราว 291 267 24
รวม 1,032 963 69
 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562