Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ (3 ตุลาคม 2562)


อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ประเภท กรอบอัตรา (คน) คนครอง (คน) อัตราว่าง (คน)
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 165 154 11
ลูกจ้างประจำ 576 516 60
ลูกจ้างชั่วคราว 286 272 14
รวม 1,027 942 85
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562