Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ (18 กรกฎาคม 2562)


อัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
ประเภท กรอบอัตรา (คน) คนครอง (คน) อัตราว่าง (คน)
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 165 158 7
ลูกจ้างประจำ 576 543 33
ลูกจ้างชั่วคราว 286 261 25
รวม 1,027 962 65
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562