Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แนวเขตการปกครอง


         ทิศเหนือริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางของถนนคู่ขนานทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ฟากตะวันออกกับคลองบางลำเจียกฝั่งเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองบางลำเจียกฝั่งเหนือบรรจบกับคลองตาหนังฝั่งตะวันออก

          ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางลำเจียกฝั่งเหนือกับคลองตาหนังฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองตาหนังฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองลำพังพวยฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   ตามแนวคลองลำพังพวยฝั่งเหนือบรรจบกับขอบทางถนนนวมินทร์ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวขอบทางของถนนนวมินทร์ฟากใต้บรรจบกับขอบทางของถนนเลียบบึงการเคหะฟากตะวันออกไปทางทิศใต้  ตามแนวขอบทางของถนนเลียบบึงการเคหะฝากตะวันออกผ่านถนนบึงกุ่มไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางของถนนเชื่อมถนนบึงกุ่ม – ถนนรามคำแหง ฟากตะวันออกบรรจบกับคลองแสนแสบฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือบรรจบกับคลองบ้านม้า 2 ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบ้านม้า 2 ฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองวังใหญ่ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองวังใหญ่ฝั่งตะวันออกจนบรรจบกับแนวคลองกะจะฝั่งเหนือ

          ทิศใต้   เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองวังใหญ่ฝั่งตะวันออกกับคลองกะจะฝั่งเหนือไปทางทิศตะวนตกตามแนวคลองกะจะฝั่งเหนือจนบรรจบกับคลองแสนแสบฝั่งเหนือ

          ทิศตะวันตก  เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองกะจะฝั่งเหนือกับคลองแสนแสบฝั่งเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือบรรจบกับคลองจั่น  ฝั่งตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองจั่นฝั่งตะวันออกบรรจบกับขอบทางของถนนลาดพร้าวฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางของถนนลาดพร้าวฟากเหนือบรรจบกับขอบทางของถนนลาดพร้าว 101
(ซอยวัดบึงทองหลาง) ฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางของถนนลาดพร้าว 101  ฟากตะวันออกบรรจบกับคลองลำพังพวยฝั่งเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองลำพังพวยฝั่งเหนือบรรจบกับคลองจั่นฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองจั่นฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองทรงกระเทียมฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองทรงกระเทียมฝั่งเหนือ บรรจบกับขอบทางถนนคู่ขนานทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนนคู่ขนานทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์  ฟากตะวันออกบรรจบกับคลองบางลำเจียกฝั่งเหนือ