Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติประชากรเขตบางกะปิ (18 กรกฎาคม 2562)


สถิติประชากรเขตบางกะปิ
ดือน/พ.ศ. แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก รวม 2 แขวง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 มกราคม 2562 36,166 42,769 78,935 30,634 37,109 67,743 66,800 79,878 146,678
 กุมภาพันธ์ 2562 36,156 42,791 78,947 30,677 37,112 67,789 66,833 79,903 146,736
 มีนาคม 2562 36,155 42,776 78,931 30,698 37,087 67,785 66,853 79,863 146,716
 เมษายน 2562 36,139 42,769 78,908 30,680 37,044 67,724 66,819 79,813 146,632
 พฤษภาคม 2562 36,161 42,702 78,863 30,674 37,036 67,710 66,835 79,738 146,573
  มิถุนายน 2562 36,120 42,660 78,780 30,664 37,069 67,733 66,784 79,729 146,513
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562