Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/02/2016 สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือแจ้งความประสงค์จะเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต มาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.5) ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.6) ดาวน์โหลด
25/02/2015 ผังแสดงการพิจารณาอนุญาต ดาวน์โหลด
25/02/2015 ผังขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ดาวน์โหลด
25/02/2015 คำแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร 39 ทวิ(1) (แบบ กทม.5) ดาวน์โหลด
25/02/2015 หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง 39 ทวิ (แบบ กทม.1) ดาวน์โหลด
25/02/2015 คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ ดาวน์โหลด
25/02/2015 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1