Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารฝ่ายการคลัง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/02/2016 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ดาวน์โหลด
10/06/2015 หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินแทน ดาวน์โหลด
24/02/2015 แบบฟอร์มขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
24/02/2015 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา) ดาวน์โหลด
24/02/2015 ตัวอย่างหนังสือขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา) ดาวน์โหลด
24/02/2015 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกจ่ายเงิน (งบประมาณตามข้อบัญญัติ กทม.) ดาวน์โหลด
24/02/2015 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) ดาวน์โหลด
24/02/2015 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
24/02/2015 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) ดาวน์โหลด
19/02/2015 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7129) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1