Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรมเขต

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง บางบอนจับมือเทคนิคราชสิทธิฯ เปิดบ้าน จัดงานลอยกระทง ริมบึงสวย น้ำใส
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบงบอน เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงของเขตบางบอน โดยเขตฯ ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมี นายเสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางบอน คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เขต ชมรมฝึกอาชีพคนพิการบ้านบางบอน ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมงาน ณ บริเวณบึงน้ำ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม