Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรมเขต

บางบอนบการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

        เวลา 13.00 น. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายวิทยา เกียรติถกล นายประสพสุข พิมพโกวิท ผู้ตรวจราชการสูง ผู้เเทนสำนักงาน ก.ก. ผู้เเทนสำนักยุทธศาสตร์เเละประเมินผล ผู้เเทนสำนักการคลัง ผู้เเทนสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้เเทนสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครและคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตบางบอน โดยมีนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับการตรวจ ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน