Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรมเขต

บางบอนจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
             วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตบางบอนได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีนายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยมีนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายเจริญวัตร พุทธอร่าม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 สำนักงานเขตบางบอน