Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทางกายภาพ

พื้นที่และอาณาเขต

สำนักงานเขตบางบอน มีพื้นที่ 34.62 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขต

          ทิศเหนือ           ติดต่อกับ      เขตหนองแขม และเขตบางแค
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      เขตจอมทอง
          ทิศใต้               ติดต่อกับ      เขตบางขุนเทียน
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      อำเภอกระทุ่มแบน และ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่การปกครองมี 4 แขวง คือ แขวงบางบอนเหนือ แขวงบางบอนใต้ แขวงคลองบางบอน และ แขวงคลองบางพราน

วัด / มูลนิธิ / สมาคม

วัด จำนวน 3 วัด ได้แก่
      - วัดบางบอน
      - วัดนินสุขาราม
      - วัดโพธิ์พุฒตาล

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
      - สำนักสงฆ์วัดสุทธิรัตนาราม (วัดน้อย)

มูลนิธิ จำนวน 15 มูลนิธิ

สมาคม จำนวน 40 สมาคม 


ชุมชนและลานกีฬา

ชุมชน จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่
      - ชุมชนสถานีรางโพธิ์
      - ชุมชนซอยกำนันแม้น 3
      - ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี
      - ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล
      - ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่
      - ชุมชนวัดบางบอน
      - ชุมชนสวนผัก
      - ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์
      - ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง
      - ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา
      - ชุมชนหมู่บ้านมั่นคงวิมานทอง
      - ชุมชนมั่นคง 133

ลานกีฬา จำนวน 24 แห่ง
      - ลานกีฬาประเภท C จำนวน 23 แห่ง
      - ลานกีฬาประเภท B จำนวน 1 แห่ง

ถนน / ซอย / คลอง / สะพานลอยคนข้าม ในพื้นที่เขต

ถนน
จำนวน 8 เส้นทาง
      - ถนนสายหลัก 4 เส้นทาง
      - ถนนสายรอง 4 เส้นทาง

ซอย จำนวน  176
  ซอย

คลอง ลำกระโดง และ คูน้ำ
จำนวน  33  แห่ง

สะพานลอยคนข้าม จำนวน  21
  แห่ง

สวนหย่อมขนาดเล็ก จำนวน  33  แห่ง